ထောက်ချင့်စဉ်းစားခြင်း (Critical Thinking) ဆိုသည်မှာ

… အကြောင်းနှင့် အကျိုး ဆက်စပ်မှုကို ယုတ္တိကျကျ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်အောင် ဆက်စပ်သိမြင်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးကို ထောက်ချင့် စဉ်းစားခြင်း (Critical Thinking) လို့